Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNIA B2B
OMBERO.PL
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.    SPOSOBY PŁATNOŚCI
5.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
6.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.    POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE ZE ZWROTAMI
9.    DODATKOWE POSTANOWIENIA
10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Właścicielem hurtowni OMBERO.PL jest FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA URLIK BARTŁOMIEJ URLIK z siedzibą ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz. NIP: 7342699142 REGON: 492837610 oraz adres poczty elektronicznej: hurt@ombero.pl

1.2.    Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców B2B, z wyłączeniem konsumentów.

1.3.   Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.    Definicje:
1.4.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6.    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.4.7.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
1.4.8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10.    SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ombero.pl.
1.4.11.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA URLIK BARTŁOMIEJ URLIK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz) NIP: 7342699142, REGON: 492837610 oraz adres poczty elektronicznej: hurt@ombero.pl.
1.4.12.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego (w tym Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
1.4.15.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.    W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.3.    Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.4.    Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.5.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4.    Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1.    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
3.4.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
3.4.3.    Następnie Sprzedawca nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych (termin związania Zamówieniem), może przyjąć Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.5.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., 3.4.3., 3.5.2., a także poprzez (3) przesłanie dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3.6. Anulowanie zamówienia jest możliwe do momentu rozpoczęcia jego przetwarzania
3.7. Hurtownia zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, w przypadku, gdy produkt nie jest dostępny u żadnego z dostawców. Sklep zobowiązany jest do monitorowania stanów magazynowych Hurtowni i ciągłego ich aktualizowania plikiem XML (plik po naszej stronie w zakresie stanów magazynowych jest aktualizowany co kilka minut). Hurtownia dołoży wszelkich starań, aby oferta prezentowana na stronie www.ombero.pl była ciągle aktualna, jednak nie może wykluczyć ewentualnego braku zamówionego przez Sklep produktu.
3.8. Hurtownia zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia z systemu, jeśli w ciągu 14 dni od momentu złożenia, zamówienie nie zostanie opłacone lub nie zostaną podane dane do wysyłki
3.9. Nie wymagamy minimalnej kwoty zakupów. Możecie Państwo zamawiać pojedyncze produkty dostępne w naszej ofercie.
3.10. Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie zdjęć oraz opisów oferowanych produktów na wskazanych przez Sklep stronach internetowych. Wszystkie zdjęcia oraz opisy produktów mogą być pobierane po zalogowaniu się w naszej hurtowni.
3.11. Odbiorcy z innych krajów UE zarejestrowani jako podatnicy VAT (konieczne przesłanie wymaganych dokumentów to potwierdzających) podatek VAT odprowadzają we własnym urzędzie podatkowym zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami. Podatnikom nie posiadającym numeru VAT do transakcji wewnątrz unijnych doliczamy podatek VAT wg polskich stawek

4.    SPOSOBY  PŁATNOŚCI

4.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2.    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.3.    Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3.1.    Bank: PEKAO SA
4.1.3.2.   Numer rachunku: 77 1950 0001 2006 0063 9707 0001
4.1.4. Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

4.2.    Termin płatności:
4.2.1.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, lub poprzez płatności elektroniczne e-płatności, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.1.2.    Odbiór osobisty pod adresem: ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00.
5.2.    Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w odpowiedniej zakładce .
5.3.    Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
5.3.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub e-płatnością - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5.3.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.4.    Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta wynosi do 1 Dnia Roboczego, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
5.4.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub e-płatnością- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5.4.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
6.2.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
6.2.1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
6.2.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@ombero.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
6.2.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.   Przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami towar może być reklamowany w ramach gwarancji i rękojmi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
7.2.  Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego za wadliwość sprzedawanego towaru, w tym zarówno za wady fizyczne jak i prawne
7.3.  Gwarancja to dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez kupującego od sprzedającego lub producenta towaru w drodze dobrowolnej umowy lub oświadczenia (dokument gwarancyjny). Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne przedmiotu.
7.4.  Kupujący, który nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju, a także nie zawiadomił hurtowni Ombero niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, a gdy wada wyszła na jaw później, nie zawiadomił niezwłocznie po jej wykryciu, traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
7.5.  Kupujący powinien zawiadomić Ombero o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po roku od daty wydania towaru.
7.6. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Ombero zastrzega sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Wszelkie reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane indywidualnie. 
7.7. Zgodnie z art. 558 1 k.c. Hurtownia Ombero zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi przy sprzedaży i wysyłce bezpośrednio do konsumenta na zlecenie przedsiębiorcy i na zasadzie dropshipingu.
7.8. Ewentualne koszty i opłaty za dostarczenie reklamowanego towaru, koszty opinii rzeczoznawcy pokrywa kupujący.
7.9. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę     
7.10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
7.10.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@ombero.pl lub też pisemnie na adres: ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz.

7.11.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7.12.   Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

8. ZWROTY
8.1. Hurtownia OMBERO nie przyjmuje zwrotów towarów poza sytuacją, gdy towar posiada wady fabryczne, które nie powstały na skutek użytkowania.
8.2. Do zamówień wysyłanych w ramach usługi dropshipping nie ma zastosowania ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - art. 10, ponieważ Hurtownia wysyła produkt na zlecenie Sklepu, a nie klienta końcowego (konsumenta).
8.3. W przypadku paczek nie odebranych przez Sklep lub klienta końcowego, Sklep ponosi ewentualne koszty ponownego nadania przesyłki lub inne koszty poniesione przez Hurtownię OMBERO.
8.4. Towar nieodebrany przez klienta detalicznego, zwrócony do Hurtowni OMBERO, i braku kontaktu od strony klienta hurtowni, po miesiącu zostanie zutylizowany.

9.    DODATKOWE POSTANOWIENIA

9.1.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.2.    W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
9.3.    Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny Produktu/ów i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
9.4.   Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5.   W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6.    Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca/Sprzedawca oraz Usługobiorca/Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
10.4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.5.    Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

11.    INNE
11.1. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne art. 173.1 informujemy, że nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zablokować/odblokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie.